column
High-Harmonic Generation and Correlated Electron Emission from Relativistic Plasma Mirrors at 1 kHz Repetition Rate
Stefan Haessler, Marie Ouillé, Jaismeen Kaur, Maïmouna Bocoum, Frederik Böhle, Dan Levy, Louis Daniault, Aline Vernier, Jérôme Faure, Rodrigo Lopez-Martens
2022, 2022(3) DOI: 10.34133/2022/9893418
Abstract
13.4 fs, 0.1 Hz OPCPA Front End for the 100 PW-Class Laser Facility
Xinliang Wang, Xingyan Liu, Xiaoming Lu, Junchi Chen, Yingbin Long, Wenkai Li, Haidong Chen, Xun Chen, Peile Bai, Yanyan Li, Yujie Peng, Yanqi Liu, Fenxiang Wu, Cheng Wang, Zhaoyang Li, Yi Xu, Xiaoyan Liang, Yuxin Leng, Ruxin Li
2022, 2022(3) DOI: 10.34133/2022/9894358
Abstract
Attosecond Optical and Ramsey-Type Interferometry by Postgeneration Splitting of Harmonic Pulse
Takuya Matsubara, Yasuo Nabekawa, Kenichi L. Ishikawa, Kaoru Yamanouchi, Katsumi Midorikawa
2022, 2022(3) DOI: 10.34133/2022/9858739
Abstract