column
Generating Isolated Attosecond X-Ray Pulses by Wavefront Control in a Seeded Free-Electron Laser
Yaozong Xiao, Chao Feng, Bo Liu
2022, 2022(4) DOI: 10.34133/2022/9812478
Abstract
Birefringence-Managed Normal-Dispersion Fiber Laser Delivering Energy-Tunable Chirp-Free Solitons
Dong Mao, Zhiwen He, Qun Gao, Chao Zeng, Ling Yun, Yueqing Du, Hua Lu, Zhipei Sun, Jianlin Zhao
2022, 2022(4) DOI: 10.34133/2022/9760631
Abstract
Air-Laser-Based Standoff Coherent Raman Spectrometer
Yao Fu, Jincheng Cao, Kaoru Yamanouchi, Huailiang Xu
2022, 2022(4) DOI: 10.34133/2022/9867028
Abstract