column
Realizing Attosecond Core-Level X-ray Spectroscopy for the Investigation of Condensed Matter Systems
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2023, 3(4) DOI: 10.34133/ultrafastscience.0004
Abstract
Ultrafast Two-Electron Orbital Swap in Li Initiated by Attosecond Pulses
, , , ,
2023, 3(4) DOI: 10.34133/ultrafastscience.0028
Abstract
Observation of Refractive Index Line Shape in Ultrafast XUV Transient Absorption Spectroscopy
Mingze Sun, Zixiang Jiang, Yong Fu, Yanrong Jiang, Hongtao Hu, Chunyuan Bai, Zhongyao Yue, Jiaming Jiang, Hongqiang Xie, Cheng Jin, Ruxin Li, P. B. Corkum, D. M. Villeneuve, and Peng Peng
2023, 3(4) DOI: 10.34133/ultrafastscience.0029
Abstract
Metal−Organic Framework-Based Ultrafast Logic Gates for High-Security Optical Encryption
Junhong Yu, Yadong Han, Longyu Wang, Yibing Liu, Hang Zhang, Xuan Chen, Xuezhi Liu, Zhengbang Wang, Jianbo Hu
2023, 3(4) DOI: 10.34133/ultrafastscience.0030
Abstract